Bảo vệ: Class, Function, Variable, File – Code Guidelines

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Block nội dung dùng blockquote cite tối ưu Top 0 Google

Tiện ích hỗ trợ tối ưu các đoạn nội dung sử dụng blockquote, trích dẫn nguồn qua thuộc tính cite. Việc tối ưu blockquote cho một số FAQ nhất định

Dữ liệu địa chỉ hệ thống cửa hàng

Tính năng cũng cấp dữ liệu và hỗ trợ hiển thị tên, email, số điện thoại hotline, địa chỉ cửa hàng các đơn vị bán lẻ như chuỗi Điện Máy

Hướng dẫn tính năng tính tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh

Tính năng hỗ trợ tra cứu tuổi, tuổi mụ dựa vào ngày tháng năm sinh. Đối với nội dung bài viết liên quan tới dữ liệu dạng này và muốn

Open source hỗ trợ train models giọng nói

Việc phát triển ứng dụng video tự động chèn giọng nói đang trở thành một xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, một thách thức đối mặt là sự đồng nhất

Ứng dụng checkout & checkin tự động qua camera

Chấm công hiện tại có nhiều hình thức khác nhau như vân tay hoặc thiết bị nhận diện khuôn mặt, app,… Tuy nhiên, mình khá thích hình thức chấm công

Selenium WebDriver & Unit Testing trên Window

Selenium WebDriver hỗ trợ các phương thức can thiệp DOM HTML để thực hiện các thao tác tự động trên trình duyệt. Đối với các tính năng test cơ bản

MySQL Query Data Fake

Một số lệnh insert dữ liệu fake để test. Ví dụ để tạo ra 1.000.000 – 10.000.000 dòng dữ liệu cho bảng sau với name và description có định dạng

MySQL Query

Tổng hợp một số lệnh Query MySQL thường sử dụng trong quá trình tương tác với cơ sở dữ liệu. Index trường dữ liệu Lệnh query đánh chỉ mục (index)

Mệnh đề JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN

Danh sách các loại JOIN phổ biến trong MySQL bao gồm: INNER JOIN hay JOIN: Kết hợp dữ liệu từ hai bảng có khóa chính phù hợp. LEFT JOIN (OUTER):

JOIN vs Query + For – Hiệu suất Query

Hiệu suất query trong MySQL giữa 2 trường hợp sau Trường hợp 1: kết nối 2 bảng không điều kiện để đáp ứng 1 au.id bảng admin_users sẽ tương ứng

Case study: ứng dụng ChatGPT thiết kế cấu trúc bảng dữ liệu phân quyền theo nhóm

Hầu hết các hệ thống CRM, ERP và các mô hình tương tự theo kiến thức hạn hẹp của mình thì có 1 nỗi đau chính là quá trình phân