Gieo Quẻ Kinh Dịch online: hướng dẫn cầu hình và sử dụng ứng dụng

Ứng dụng hỗ trợ tính năng Gieo Quẻ Kinh Dịch: Lục Hào, Mai Hoa Tiên Thiên và Quẻ Tùy Chỉnh. Dữ liệu luận giải từng quẻ và thông tin quẻ điều chỉnh trong phần quản lý riêng.


Ứng dụng Gieo Quẻ Kinh Dịch Online
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Nhận viết ứng dụng Gieo Quẻ Kinh Dịch Online trong Phong Thủy theo yêu cầu.
  • Tự định nghĩa luận giải các quẻ Lục Hào, Mai Hoa cá nhân hóa tùy theo trường phái gieo.
  • Tra cứu tùy biến, lập quẻ thủ công cần xem.

Cấu hình Gieo Quẻ Kinh Dịch

Ứng dụng Gieo Quẻ Lục Hào Mai Hoa
Ứng dụng Gieo Quẻ Lục Hào Mai Hoa

Cài đặt chung

Phần quản lý các thông tin dùng chung trên ứng dụng như: logo loading, các luận giải chung.

64 Quẻ Dịch

Phần mô tả thông tin ý nghĩa và luận giải 64 quẻ dịch như: Thuỷ Lôi Truân, Sơn Thủy Mông, Thuần Càn, Thuần Khôn,…

Lục Thân

Mô tả định nghĩa thông tin luận giải cho các Lục Thân: Tài, Huynh, Quan, Tử, Phụ.

Lục Thú

Mô tả định nghĩa thông tin luận giải cho các Lục Thú: Huyền Vũ, Bạch Hổ, Đằng Xà, Câu Trần, Chu Tước, Thanh Long.

Luận thượng quái – hạ quái Mai Hoa

Mô tả định nghĩa thông tin luận giải cho Thượng Quái và Hạ Quái quẻ Mai Hoa Tiên Thiên.

Câu hỏi & luận giải Mai Hoa

Mô tả định nghĩa thông tin luận giải về Mai Hoa cho từng câu hỏi, sự kiện cần hỏi khi gieo quẻ: Luận đoán về nhân Sự, Luận đoán về Gia Trạch, chuyện xảy ra trong nhà,…

Hướng dẫn & demo ứng dụng

Để hiển thị ứng dụng sử dụng sử dụng shortcode sau tại vị trí cần chèn ứng dụng.

[pxg_sowhexagram]

Kết quả hiển thị ứng dụng

Thông tin hiển thị mô tả luận giải bên dưới chỉ là dữ liệu demo, mỗi nhà phong thủy có thể có những luận giải hơi khác nhau. Tham khảo thêm đầy đủ tính năng: plugin Gieo Quẻ Lục Hào Mai Hoa trên blog Phong Thủy Nhân Sinh.

Lưu ý: thông tin dữ liệu và luận giải trong ứng dụng demo không phải là thông tin đầy đủ. Dữ liệu luận giải này tùy vào dữ liệu thực tế định nghĩa riêng trong phần quản trị.

Gieo Quẻ
 Hướng dẫn
Tháng
Ngày
Năm
Giờ

 

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×