Hiển thị danh sách banner chương trình nhà cung cấp

PXG Banners là plugin hỗ trợ hiển thị danh sách banner khuyến mãi và liên kết chương trình từ các nhà cung cấp và tự động tích hợp mã tiếp thị liên kết (affiliate id) khi kích hoạt plugin PXG Coupons để chuyển hướng.

Ngoài ra cũng hỗ trợ hiện thị banner được soạn thảo tại site trong phần PXG Banners/ Banners. Tính năng này được tích hợp để phân loại và hiển bị banner riêng ứng với từng đơn vị cũng như từng danh mục tại mỗi site riêng.

Dữ liệu banners được xử lý và cập nhật mới liên tục từ các đơn vị, sàn thương mại điện tử (TMĐT) PolyXGO tích hợp. Việc hiển thị dữ liệu banners giữa các đơn vị có thể chỉ định độc lập hoặc kết hợp nhiều đơn vị lại với nhau qua mã code riêng cho từng đơn vị.

Lưu ý: trước đây khi sử dụng shortcode slide banner cần active SECRET KEY trong PXG API DATAX để sử dụng dữ liệu từ data.polyxgo.com. Hiện tại thì bạn không cần nhập khóa KEY này.

Shortcode hiển thị slide banner từ API PolyXGO

[pxg_legend_banners code="tk_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

code: là mã nhà cung cấp từ API tại data.polyxgo.com, cấu trúc hiện tại gồm mã viết tắt của đơn vị + _banners. Nếu kết hợp banners nhiều hơn 1 đơn vị thì mỗi đơn vị cách nhau bởi dấu | (ví dụ: tk_banners|sp_banners|lzd_banners).

items: là số banner hiển thị tại mỗi slide. Đối với các đơn vị chỉ có dữ liệu 1 banner và items từ 2 trở lên thì các banner sẽ lặp lại.

preload: là số banner sẽ tải trước cho lần slide tiếp theo, con số này bạn lấy items*2 để đảm bảo danh sách banner được tải về trước khi slide hoạt động.

dots: hiển thị nút điều hướng chọn slide cần chuyển tới.

nav: hiển thị thanh điều hướng trái/ phải slide hay không? true hoặc false

Hiển thị danh sách banners chung của nhiều đơn vị

Tính năng hỗ trợ hiển thị banner toàn site dựa vào mã code banners các bên trong phần cấu hình PXG Banners/ Cài đặt chung/ Mã code banners hiển thị. Giá trị: tk_banners|sp_banners|lzd_banners sẽ hiển thị banners của Tiki, Shopee, Lazada. Mỗi mã code đơn vị cách nhau bởi dấu “|”.

Ví dụ blog Wikipoly này các banners hiển thị đầu trang hoặc cuối trang là sử dụng tính năng này. Các bloggiamgia tiki, bloggiamgia lazada, bloggiamgia shopee, mafreeship,… cũng sử dụng tính năng này từ nguồn banners tại data.polyxgo.com.

Danh sách các đơn vị và mã code banner hỗ trợ

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Tiki.vn

[pxg_legend_banners code="tk_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

Ví dụ tất cả các vị trí hiển thị banner tại MggTiki.com đều sử dụng PXG Banners.

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Shopee.vn

[pxg_legend_banners code="sp_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

Ví dụ tất cả các vị trí hiển thị banner tại MggShopee.net đều sử dụng PXG Banners.

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Lazada.vn

[pxg_legend_banners code="lzd_banners" items="1" preload="2" dots="false" nav="true"]


Ví dụ tất cả các vị trí hiển thị banner tại MggLazada.com đều sử dụng PXG Banners.

Hiển thị slide banner kết hợp Tiki, Lazada, Shopee

[pxg_legend_banners code="tk_banners|sp_banners|lzd_banners" items="1" preload="2" dots="false" nav="true"]

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Sendo.vn

[pxg_legend_banners code="sd_banners" items="1" preload="2" dots="false" nav="true"]


Ví dụ tất cả các vị trí hiển thị banner tại MggSendo.com đều sử dụng PXG Banners.

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Con Cưng

[pxg_legend_banners code="cc_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Nguyễn Kim

[pxg_legend_banners code="nk_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Bách Hoá Xanh

[pxg_legend_banners code="bhx_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Điện Máy Xanh

[pxg_legend_banners code="dmx_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

Hiển thị slide banner khuyến mãi tại Thế Giới Di Động

[pxg_legend_banners code="tgdd_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

Hiển thị slide banner khuyến mãi khoá học tại Unica.vn

[pxg_legend_banners code="unc_banners" items="2" preload="4" dots="false" nav="true"]

 

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×