Hiển thị độc lập nút Lấy Mã hoặc Nhận Ưu Đãi

Tính năng sử dụng hiển thị nút Lấy Mã Giảm Giá hoặc Ưu đãi theo template được định nghĩa trong “https://tên_miền_blog/wp-admin/edit.php?post_type=polyxgo_coupons&page=polyxgo-offers-template“. Trên cơ sở này thì phần định nghĩa nút và template hiển thị khuyến mãi ở mỗi blog là khác nhau, bạn tự điều chỉnh html và css để nút phù hợp với thiết kế web/ blog bạn đang dùng.

Để sử dụng ấn nút Coupons ở trình soạn thảo nội dung và chọn Promotion Button + Affiliate Link để chèn nút vào nội dung.

Mô tả thuộc tính

cta_text: là nội dung hiển thị trên nút.

template: là coupon nếu có mã giảm giá hoặc promotion nếu không có mã giảm giá.

supplier_id: là id nhà cung cấp, sàn tại blog hiện tại.

url: liên kết áp dụng khuyến mãi, liên kết gốc vì plugin sẽ tự chuyển sang liên kết tiếp thị ứng với suppler_id đã cung cấp bên trên.

code: là mã giảm giá áp dụng cho ưu đãi này. Giá trị này không có thì mặc định hiển thị template nút là promotion.

Hiển thị nút có mã giảm giá

[pxg_coupons_button_cta cta_text="MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE" template="coupon" url="https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" supplier_id="14" code="THANKYOU" style="display:table;margin:0px auto;"]

Hiển thị nút không có mã giảm giá

[pxg_coupons_button_cta cta_text="NHẬN FREESHIP SHOPEE" template="promotion" url="https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" supplier_id="14" code="" style="display:table;margin:0px auto;"]

Liên kết không tiếp thị

Đối với các liên kết không phải tiếp thị khi chèn nút thì sẽ chuyển hướng liên kết bình thường, ví dụ thông số sau sẽ chuyển hướng tới mục mã giảm giá Tiki tại blog PolyXGO.

[pxg_coupons_button_cta cta_text="Mã Giảm Giá Tiki" template="promotion" url="https://polyxgo.com/ma-giam-gia/tiki/" supplier_id="" code="" style="display:table;margin:0px auto;"]

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×