XAMPP Mysqli_real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: no)

Trong quá trình sử dụng XAMPP nếu vô tình điều chỉnh thông tin passwords root tại localhost sẽ hay gặp lỗi không thể kết nối với mysql local nữa.

Mysqli_real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: no)

Cách giải quyết là khởi chạy XAMPP mục config mở my.ini thêm dòng sau vào dưới dòng [mysqld]

skip-grant-tables

Lần lượt stop và start lại Apache và MySQL myphpadmin và các site local sẽ hoạt động lại bình thường.

Lưu ý: chỉ sử dụng cách này ở local vì local không áp dụng trên server nhé!

skip-grant-tables
skip-grant-tables

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×