Cài đặt ElasticSearch trên AlmaLinux

Cài đặt Elasticsearch 8.x

Các bước có thể áp dụng trên Linux: AlmaLinux, CentOS 8,…


Bước 1: cập nhật hệ thống & làm mới packages.

Copy
sudo dnf update -y

Copy
sudo dnf clean all

Bước 2: cài đặt JAVA

Copy
sudo yum -y install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel

Thiết lập JAVA_HOME Environment.

Copy
cat <<EOF | sudo tee /etc/profile.d/java8.sh

Copy
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-openjdk
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
EOF

Kiểm tra phiên bản JAVA đã cài đặt

Copyjava -version

Bước 3: cài đặt Elasticsearch 8. x on Rocky Linux | Alma Linux
Import Elasticsearch GPG key.

Copy
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Thêm tập tin Elasticsearch yum repository. Dùng lệnh:

Copy
cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

Chèn nội dung sau

Copy
[elasticsearch]
name=Elastic repository for 8.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
EOF

Xóa và cập nhật các gói YUM

Copy
sudo yum clean all

Copy
sudo yum makecache

Cài đặt Elasticsearch in Rocky Linux 8 | AlmaLinux 8

Copy
sudo dnf install --enablerepo=elasticsearch elasticsearch

Nếu không cài được thì download về trước sau đó cài.

Download ELS về /root

Copy
wget https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum/8.3.3/elasticsearch-8.3.3-x86_64.rpm

Nếu không được tải tập tin về thư mục trong home vì có thể một số vấn đề cấu hình dẫn tới việc không lưu được tập tin tải về qua wget trên /root.

Copy
sudo wget -P /home/Backup https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/yum/8.3.3/elasticsearch-8.3.3-x86_64.rpm

Sau khi tải về dùng lệnh sau tiến hành cài đặt ElasticSearch

Copy
sudo rpm --install /home/Backup/elasticsearch-8.3.3-x86_64.rpm

Kiểm tra thông tin Confirm Elasticsearch installation.

Copy
rpm -qi elasticsearch

Bước 4: cấu hình ElasticSearch cho Linux 8
Sửa tập tin cấu hình Elasticsearch YAML tại /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. Locate the cluster.name and node.name and uncomment the lines.

Cài đặt VIM nếu chưa bằng lệnh

Copy
dnf install vim

Hướng dẫn sử dụng & danh sách tập lệnh thao tác với Vi/ Vim: Terminal Vi/ Vim

Sau đó mở tập tin elasticsearch.yml bằng lệnh

Copy
sudo vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Copy
cluster.name: cluster_name
node.name: node-1
path.data: /var/lib/elasticsearch
network.host: 127.0.0.1

Bật Elasticsearch và khởi động lại.

Copy
sudo systemctl enable elasticsearch

Copy
sudo systemctl start elasticsearch

Kiểm tra trạng thái hoạt động dịch vụ Elasticsearch.

Copy
systemctl status elasticsearch.service

Kiểm tra thông tin dịch vụ Elasticsearch dùng lệnh.

Copycurl -X GET 'localhost:9200/?pretty'

Một số lỗi thường gặp khi cấu hình

Lỗi 52 Empty reply from server

Nếu không truy vấn được và nhận thông báo lỗi 52 như sau:

Copy
(52) Empty reply from server

Để khắc phục thông báo này mở tập tin Copy/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml.

Thay đổi giá trị Copyxpack.security.enabled: true sang Copyxpack.security.enabled: false

Lỗi không index được dữ liệu

Mặc định nếu không thiết lập tùy chỉnh node.name, cluster.name thì cần thiết lập đủ các thông số sau:

cluster.name: your_name

node.name: your-node-name-1

cluster.initial_master_nodes: [“your-node-name-1”]

Ở đây lưu ý cluster.initial_master_nodes phải là cluster.name your_name.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×