Danh sách lệnh Vi/ Vim & cách sử dụng trên Linux/ Unix

Trình soạn thảo Vi hay Vim là công cụ hỗ trợ thao tác các tập tin trên Linux hoặc các hệ điều hành Unix tương tự. Nếu hay cài đặt VPS, Server hay các ứng dụng như ElasticSearch thì các tập lệnh Vim dưới sẽ cần thiết cho quá trình thao tác tập tin cấu hình.

Mở tập tin cần chỉnh sửa

Sử dụng lệnh sau để mở tập tin file_name trong thư mục file_path

Copy
sudo vim /file_path/file_name

Chuyển đổi giữa các chế độ

Nhấn ESC hoặc Insert để chuyển chế độ chỉnh sửa hoặc xem tập tin.

Ở chế độ ESC
Thoát: ESC :q Enter
Save + thoát: ESC :wq Enter
Save: ESC :w Enter

Lưu file – “:w”
Thoát khỏi file mà không lưu – “:q”
Lưu và thoát khỏi file – “:wq”
Chuyển sang chế độ insert – “i”
Chuyển sang chế độ command – ESC
Xóa một từ – “dw”
Xóa một dòng – “dd”
Quay trở lại các bước trước – “u”.

Một số thao tác lệnh trên file thường dùng

ESC => nhập :q! => Enter: các bước này sẽ thoát khỏi chế độ Vi/ Vim chỉnh sửa tập tin và không lưu những thông tin thay đổi của bạn.

ESC => nhập :w => Enter: lưu thông tin thay đổi và thoát khỏi Vi/ Vim.

ESC => nhập : x => Enter: lưu thông tin thay đổi và thoát khỏi Vi/ Vim.

ESC => nhập :qa => Enter: đóng tất cả tập tin đang mở và thoát khỏi Vi/ Vim.

Tài liệu sử dụng trình soạn thảo Vi/ Vim

Ngoài ra, để tìm hiểu kỹ hơn cách sử dụng Vi/ Vim trên Linux, macOS và các hệ điều hành Unix tương tự bạn có thể sử dụng các lệnh sau để mở hướng dẫn.

Copyvimtutor (đối với tiếng Anh).

Copyvimtutor it (đối với tiếng Ý).

Copyvimtutor fr (đối với tiếng Pháp).

Terminal Vi/Vim Linux/Unix OS
Terminal Vi/Vim Linux/Unix OS

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×