Hiển thị danh mục bài viết theo heading (H1-H6)

Hiển thị danh sách phụ lục theo các thẻ heading từ H1-H6, đối với những nội dung chuyên sâu tính năng hỗ trợ người đọc di chuyển tới các đề mục đang quan tâm nhanh hơn. Ngoài ra, danh sách phụ lục cũng được tối ưu hiển thị trên các kết quả tìm kiếm tốt hơn, đặc biệt là các nội dung có các đề mục dạng câu hỏi.

Shortcode sử dụng

[pxg_table_heading head_accept="2,3,4,5" badge="" header="Tiêu đề phụ lục hiển thị" id="254" class_content="" is_expand="true"]

Mô tả thuộc tính

  • header: là tiêu đề của phụ lục muốn hiển thị, mặc định là “Đọc nhanh nội dung bài viết”.
  • badge: loại bullet, giá trị hiện hỗ trợ là ico cho icon và no cho danh sách số đếm từ 1 tới n. Ví dụ nếu hiển thị bài viết dạng Top 10 máy đọc sách bán chạy tháng 5 thì sử dụng badge=”no”.
  • id: là id của bài viết cần tạo phụ lục, mặc định plugin sẽ lấy id của bài viết hiện tại. Nếu phụ lục tạo cho bài viết hiện tại thì có thể để trống id này. Nếu có nhiều bài viết dùng Tính năng kết hợp nhiều bài viết, chèn bài viết trong bài viết để hiển thị nội dung kết hợp thì mỗi bài viết cần cung cấp id riêng để tạo phụ lục cho từng bài. Xem ví dụ kết hợp nội dung ngay bên dưới.
  • class_content: css class vị trí chứa nội dung cần tạo phụ lục, vị trí này giúp nhóm các phục lục nhỏ độc lập lại với nhau. Class này phụ thuộc vào theme bạn đang sử dụng.
  • is_expand: true/false để mở danh sách phụ lục hoặc đóng, mặc định true.

Kết quả hiển thị các đề mục bài chia sẻ này

Danh sách toàn bộ các heading trong bài viết này và các bài viết kết hợp ngay sau phụ lục này chính là kết quả của tính năng này. Tùy vào nhu cầu và mục đích phát triển nội dung mà bạn có thể kết hợp nhiều bài viết dùng chung vào các bài viết đặc thù riêng để tránh lặp lại các khái niệm nội dung giống nhau. Mục đích kết hợp này cũng hỗ trợ việc điều chỉnh nội dung sau này đồng nhất, đặc biệt là các nội dung thuộc chính sách (đối với các blog giảm giá).

[pxg_table_heading head_accept="2,3,4,5" header="Tiêu đề phụ lục hiển thị" id="254" class_content="" is_expand="true"]

Hiển thị phụ lục kết hợp từ nhiều bài viết khác nhau

Danh sách bài viết sẽ kết hợp

(có id: 217)

Shortcode gọi phụ lục bài viết id 217

[pxg_table_heading head_accept="2,3,4,5" header="Tiêu đề phụ lục hiển thị" id="217" class_content="" is_expand="true"]

Hiển thị phụ lục bài viết id 217


(có id: 161)

Shortcode gọi phụ lục bài viết id 161

[pxg_table_heading head_accept="2,3,4,5" header="Tiêu đề phụ lục hiển thị" id="161" class_content="" is_expand="true"]

Hiển thị phụ lục bài viết id 161

Nội dung chi tiết 2 bài viết trên

Hiển thị nội dung chi tiết 2 bài viết trên để phụ lục tương ứng hoạt động.


Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×