Xem lịch sử giá sản phẩm tăng/ giảm

Hiển thị lịch diễn ra ngày lễ kỷ niệm số năm chu kỳ trước hoặc sau bất kỳ

Tính năng hỗ trợ hiển thị dạng bảng lịch diễn ra theo 1 chu kỳ số năm trước và sau bất kỳ. Bảng liệt kê sẽ hỗ trợ bạn tối ưu một số nội dung tự động giúp người dùng tra cứu thêm thông tin về thời điểm đã và sẽ diễn ra của 1 ngày lễ bất kỳ, lấy năm đang xem làm cột mốc.

Việc kết hợp tính năng này cùng với các tính năng khác như: tự động tính số năm đã trôi quađồng hồ đếm ngược thời điểm của một ngày lễ kỷ niệm có thể sẽ hỗ trợ bạn tạo ra những nội dung hoàn toàn tự động.

Ví dụ mình thiết lập nội dung hiển thị ngày Black Friday với chu kỳ 3 năm trước đó tính từ năm nay và 100 năm sau đó.

Shortcode sử dụng

[pxg_celebration_date header="

Lịch diễn ra ngày {{celebration_name}} từ năm {{from}} tới năm {{to}}

" name="Black Friday" solar_or_lunar="solar" month="11" index_day="4" index_day_name="Friday" type="table" location="vi_VN" back_year="3" next_year="100" table_text_when="Diễn ra...?" table_content_when="{{celebration_name}} năm {{year}}" table_text_date="Ngày" table_content_date="{{full_date}}" table_text_day_of_the_week="Ngày trong tuần" table_text_days_away="Diễn ra" table_content_days_away="trong {{count_down}} ngày nữa"]

Bảng kết quả hiển thị

Lịch diễn ra ngày Black Friday từ năm 2019 tới năm 2122

Diễn ra...? Ngày Ngày trong tuần Diễn ra
Black Friday năm 2019 22/11/2019 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2020 27/11/2020 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2021 26/11/2021 Thứ 6 trong 0 ngày nữa
Black Friday năm 2022 25/11/2022 Thứ 6 trong 146 ngày nữa
Black Friday năm 2023 24/11/2023 Thứ 6 trong 510 ngày nữa
Black Friday năm 2024 22/11/2024 Thứ 6 trong 874 ngày nữa
Black Friday năm 2025 28/11/2025 Thứ 6 trong 1245 ngày nữa
Black Friday năm 2026 27/11/2026 Thứ 6 trong 1609 ngày nữa
Black Friday năm 2027 26/11/2027 Thứ 6 trong 1973 ngày nữa
Black Friday năm 2028 24/11/2028 Thứ 6 trong 2337 ngày nữa
Black Friday năm 2029 23/11/2029 Thứ 6 trong 2701 ngày nữa
Black Friday năm 2030 22/11/2030 Thứ 6 trong 3065 ngày nữa
Black Friday năm 2031 28/11/2031 Thứ 6 trong 3436 ngày nữa
Black Friday năm 2032 26/11/2032 Thứ 6 trong 3800 ngày nữa
Black Friday năm 2033 25/11/2033 Thứ 6 trong 4164 ngày nữa
Black Friday năm 2034 24/11/2034 Thứ 6 trong 4528 ngày nữa
Black Friday năm 2035 23/11/2035 Thứ 6 trong 4892 ngày nữa
Black Friday năm 2036 28/11/2036 Thứ 6 trong 5263 ngày nữa
Black Friday năm 2037 27/11/2037 Thứ 6 trong 5627 ngày nữa
Black Friday năm 2038 26/11/2038 Thứ 6 trong 5991 ngày nữa
Black Friday năm 2039 25/11/2039 Thứ 6 trong 6355 ngày nữa
Black Friday năm 2040 23/11/2040 Thứ 6 trong 6719 ngày nữa
Black Friday năm 2041 22/11/2041 Thứ 6 trong 7083 ngày nữa
Black Friday năm 2042 28/11/2042 Thứ 6 trong 7454 ngày nữa
Black Friday năm 2043 27/11/2043 Thứ 6 trong 7818 ngày nữa
Black Friday năm 2044 25/11/2044 Thứ 6 trong 8182 ngày nữa
Black Friday năm 2045 24/11/2045 Thứ 6 trong 8546 ngày nữa
Black Friday năm 2046 23/11/2046 Thứ 6 trong 8910 ngày nữa
Black Friday năm 2047 22/11/2047 Thứ 6 trong 9274 ngày nữa
Black Friday năm 2048 27/11/2048 Thứ 6 trong 9645 ngày nữa
Black Friday năm 2049 26/11/2049 Thứ 6 trong 10009 ngày nữa
Black Friday năm 2050 25/11/2050 Thứ 6 trong 10373 ngày nữa
Black Friday năm 2051 24/11/2051 Thứ 6 trong 10737 ngày nữa
Black Friday năm 2052 22/11/2052 Thứ 6 trong 11101 ngày nữa
Black Friday năm 2053 28/11/2053 Thứ 6 trong 11472 ngày nữa
Black Friday năm 2054 27/11/2054 Thứ 6 trong 11836 ngày nữa
Black Friday năm 2055 26/11/2055 Thứ 6 trong 12200 ngày nữa
Black Friday năm 2056 24/11/2056 Thứ 6 trong 12564 ngày nữa
Black Friday năm 2057 23/11/2057 Thứ 6 trong 12928 ngày nữa
Black Friday năm 2058 22/11/2058 Thứ 6 trong 13292 ngày nữa
Black Friday năm 2059 28/11/2059 Thứ 6 trong 13663 ngày nữa
Black Friday năm 2060 26/11/2060 Thứ 6 trong 14027 ngày nữa
Black Friday năm 2061 25/11/2061 Thứ 6 trong 14391 ngày nữa
Black Friday năm 2062 24/11/2062 Thứ 6 trong 14755 ngày nữa
Black Friday năm 2063 23/11/2063 Thứ 6 trong 15119 ngày nữa
Black Friday năm 2064 28/11/2064 Thứ 6 trong 15490 ngày nữa
Black Friday năm 2065 27/11/2065 Thứ 6 trong 15854 ngày nữa
Black Friday năm 2066 26/11/2066 Thứ 6 trong 16218 ngày nữa
Black Friday năm 2067 25/11/2067 Thứ 6 trong 16582 ngày nữa
Black Friday năm 2068 23/11/2068 Thứ 6 trong 16946 ngày nữa
Black Friday năm 2069 22/11/2069 Thứ 6 trong 17310 ngày nữa
Black Friday năm 2070 28/11/2070 Thứ 6 trong 17681 ngày nữa
Black Friday năm 2071 27/11/2071 Thứ 6 trong 18045 ngày nữa
Black Friday năm 2072 25/11/2072 Thứ 6 trong 18409 ngày nữa
Black Friday năm 2073 24/11/2073 Thứ 6 trong 18773 ngày nữa
Black Friday năm 2074 23/11/2074 Thứ 6 trong 19137 ngày nữa
Black Friday năm 2075 22/11/2075 Thứ 6 trong 19501 ngày nữa
Black Friday năm 2076 27/11/2076 Thứ 6 trong 19872 ngày nữa
Black Friday năm 2077 26/11/2077 Thứ 6 trong 20236 ngày nữa
Black Friday năm 2078 25/11/2078 Thứ 6 trong 20600 ngày nữa
Black Friday năm 2079 24/11/2079 Thứ 6 trong 20964 ngày nữa
Black Friday năm 2080 22/11/2080 Thứ 6 trong 21328 ngày nữa
Black Friday năm 2081 28/11/2081 Thứ 6 trong 21699 ngày nữa
Black Friday năm 2082 27/11/2082 Thứ 6 trong 22063 ngày nữa
Black Friday năm 2083 26/11/2083 Thứ 6 trong 22427 ngày nữa
Black Friday năm 2084 24/11/2084 Thứ 6 trong 22791 ngày nữa
Black Friday năm 2085 23/11/2085 Thứ 6 trong 23155 ngày nữa
Black Friday năm 2086 22/11/2086 Thứ 6 trong 23519 ngày nữa
Black Friday năm 2087 28/11/2087 Thứ 6 trong 23890 ngày nữa
Black Friday năm 2088 26/11/2088 Thứ 6 trong 24254 ngày nữa
Black Friday năm 2089 25/11/2089 Thứ 6 trong 24618 ngày nữa
Black Friday năm 2090 24/11/2090 Thứ 6 trong 24982 ngày nữa
Black Friday năm 2091 23/11/2091 Thứ 6 trong 25346 ngày nữa
Black Friday năm 2092 28/11/2092 Thứ 6 trong 25717 ngày nữa
Black Friday năm 2093 27/11/2093 Thứ 6 trong 26081 ngày nữa
Black Friday năm 2094 26/11/2094 Thứ 6 trong 26445 ngày nữa
Black Friday năm 2095 25/11/2095 Thứ 6 trong 26809 ngày nữa
Black Friday năm 2096 23/11/2096 Thứ 6 trong 27173 ngày nữa
Black Friday năm 2097 22/11/2097 Thứ 6 trong 27537 ngày nữa
Black Friday năm 2098 28/11/2098 Thứ 6 trong 27908 ngày nữa
Black Friday năm 2099 27/11/2099 Thứ 6 trong 28272 ngày nữa
Black Friday năm 2100 26/11/2100 Thứ 6 trong 28636 ngày nữa
Black Friday năm 2101 25/11/2101 Thứ 6 trong 29000 ngày nữa
Black Friday năm 2102 24/11/2102 Thứ 6 trong 29364 ngày nữa
Black Friday năm 2103 23/11/2103 Thứ 6 trong 29728 ngày nữa
Black Friday năm 2104 28/11/2104 Thứ 6 trong 30099 ngày nữa
Black Friday năm 2105 27/11/2105 Thứ 6 trong 30463 ngày nữa
Black Friday năm 2106 26/11/2106 Thứ 6 trong 30827 ngày nữa
Black Friday năm 2107 25/11/2107 Thứ 6 trong 31191 ngày nữa
Black Friday năm 2108 23/11/2108 Thứ 6 trong 31555 ngày nữa
Black Friday năm 2109 22/11/2109 Thứ 6 trong 31919 ngày nữa
Black Friday năm 2110 28/11/2110 Thứ 6 trong 32290 ngày nữa
Black Friday năm 2111 27/11/2111 Thứ 6 trong 32654 ngày nữa
Black Friday năm 2112 25/11/2112 Thứ 6 trong 33018 ngày nữa
Black Friday năm 2113 24/11/2113 Thứ 6 trong 33382 ngày nữa
Black Friday năm 2114 23/11/2114 Thứ 6 trong 33746 ngày nữa
Black Friday năm 2115 22/11/2115 Thứ 6 trong 34110 ngày nữa
Black Friday năm 2116 27/11/2116 Thứ 6 trong 34481 ngày nữa
Black Friday năm 2117 26/11/2117 Thứ 6 trong 34845 ngày nữa
Black Friday năm 2118 25/11/2118 Thứ 6 trong 35209 ngày nữa
Black Friday năm 2119 24/11/2119 Thứ 6 trong 35573 ngày nữa
Black Friday năm 2120 22/11/2120 Thứ 6 trong 35937 ngày nữa
Black Friday năm 2121 28/11/2121 Thứ 6 trong 36308 ngày nữa
Black Friday năm 2122 27/11/2122 Thứ 6 trong 36672 ngày nữa

Một số bài viết sử dụng tính năng này

Lịch diễn ra Ngày Kỷ Niệm hàng năm theo chu kỳ tự động.
Lịch diễn ra Ngày Kỷ Niệm hàng năm theo chu kỳ tự động.

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.