Tích hợp & tùy biến tabs cho WooCommerce

Mặc định woocommerce chỉ hỗ trợ cơ bản các tab chính gồm: Description, Reviews, Additional information (Attributes WooCommerce). Tuy nhiên, để thêm mới, sắp xếp thứ tự, tùy biến thông tin các tabs thì bạn cần phải tích hợp code thêm hoặc sử dụng các plugin custom tabs. PXG Custom Tabs là plugin đáp ứng các yêu cầu tính năng để tùy biến, sắp xếp tabs.

Tính năng hỗ trợ

Tính năng chính:

  • Thêm mới các tab tùy chỉnh global, áp dụng cho toàn bộ sản phẩm (WooCommerce).
  • Thêm mới các tab tùy chỉnh cho riêng từng sản phẩm (WooCommerce).
  • Sắp xếp thứ tự các tabs hiển thị trong chi tiết sản phẩm (WooCommerce).

Plugin tùy biến tabs WordPress
Mã nguồn: CSS, JavaScript, PHP
  • Hỗ trợ cài đặt, xử lý lỗi khi tích hợp.

Hướng dẫn cài đặt & cấu hình

Kích hoạt & sắp xếp thứ tự tab hiển thị

Bạn có thể thêm mới các tabs muốn hiển thị dựa vào tên tabs. Các tab tùy chỉnh từ themes/ plugins khác cũng có thể sắp xếp.

Để thêm mới chỉ cần nhập tên tab và Set Custom Tab – Global.

Check chọn trước tên tab để hiển thị hoặc không hiển thị tab đó.

Kéo thả để điều chỉnh, sắp xếp thứ tự hiển thị tabs.

Xóa không hiển thị tab click vào biểu tượng .

Thêm mới, kích hoạt hiển thị, sắp xếp thứ tự tabs.
Thêm mới, kích hoạt hiển thị, sắp xếp thứ tự tabs. Không giới hạn số lượng tab.

Tab riêng cho từng sản phẩm

Xem thông tin thẻ Custom tab + “Tên sản phẩm” tại: https://wikipoly.com/cua-hang/

Tab global cho tất cả sản phẩm

Xem thông tin thẻ Shipment sản phẩm tại: https://wikipoly.com/cua-hang/

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×