WordPress Plugins

Poly Comments

Widget hỗ trợ hiển thị bình luận gần đây trên sidebar. Hỗ trợ avatar/Gravatar và

How to create a WordPress plugin using the Model-View-Controller (MVC) structure in PHP 8

Here is an example of how you can create a WordPress plugin using the Model-View-Controller

Tích hợp & tùy biến tabs cho WooCommerce

Mặc định woocommerce chỉ hỗ trợ cơ bản các tab chính gồm: Description, Reviews, Additional

Tích hợp sidebar chèn văn bản, banner quảng cáo vào giữa nội dung trong WordPress?

Tích hợp hiển thị nội dung/ quảng cáo tại các vị trí đặc biệt trong

Code Template hiển thị Custom Taxonomy cho plugins trong WordPress

Trong quá trình phát triển plugin, có thể sẽ cần tích hợp template để hiển

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×