Hiển thị danh sách top sellers của danh mục sản phẩm

Tính năng hỗ trợ hiển thị top n sản phẩm bán chạy thống kê theo tuần, tháng tại các sàn TMĐT. Hiện tại polyxgo sử dụng phép toán từ dữ liệu thống kê từ dữ liệu các bên để trả về danh sách này.

Một số bài viết sử dụng tính năng này:

Hiển thị top sản phẩm bán chạy

Ví dụ hiển thị Top 10 Tiểu Thuyết bán chạy tháng 2 và hiển thị top 3 sản phẩm nổi bật ở phần gợi ý đặt mua.

Shortcode sử dụng

[pxg_top_best_seller heading_text="Top {{top_num}} Tiểu Thuyết Bán Chạy Hiện Tại" heading="div" heading_product_title="h4" template="list" is_details="true" is_related="false" top_num="10" top_num_highlight="3" text_type="quyển" code="tieuthuyet" sup_code="tiki" suppliers="fahasa|vinabook|lazada|shopee|sendo" keywords="sách tiểu thuyết" cta_button="TỚI NƠI BÁN" footer_opti="Trên đây là top {{top_num}} tiểu thuyết bán chạy tháng zzzzCURRENTMONTHzzzz/zzzzCURRENTYEARzzzz tại các nhà sách trực tuyến. zzzzSITEBRANDzzzz mong chia sẻ này hữu ích cho bạn trong việc lựa chọn tựa sách sắp đọc. Trong trường hợp khó đưa ra lựa chọn thì bạn nên cân nhắc tham khảo kỹ top {{top_num_highlight}} quyển từ danh sách này:{{top_suggestion_list}}Thông thường những quyển sách hay thường là best seller, có rất nhiều đọc giả đặt mua và chia sẻ nhận xét, đánh giá."]

Thuộc tính:

 • heading_text: tiêu đề cho danh sách top n seller. Nội dung hỗ trợ {{top_num}} (trả về giá trị top_num đã thiết lập).
 • heading: thẻ heading cho tiêu đề heading_text chính của danh sách sản phẩm từ heading 2-6. Mặc định là thẻ div.
 • heading_product_title: thẻ heading cho tên mỗi sản phẩm heading 2-6. Mặc định là thẻ div.
 • template: dạng template hiển thị, hiện tại hỗ trợ list.
 • is_details: true/ false để hiển thị nội dung mô tả ngắn hoặc không.
 • is_related: true/ false để hiển thị sản phẩm liên quan của các nhà cung cấp khác (hỗ trợ so sánh giá bán sản phẩm các bên).
 • top_num: số sản phẩm hiển thị. Ví dụ: 3 (đối với top 3), 5 (đối với top 5),… tối đa hiện tại hỗ trợ top 25 sản phẩm. Tính năng sẽ hỗ trợ top 100 trong tương lai.
 • top_num_highlight: số sản phẩm trong top_num sẽ sử dụng trong phần footer_opti.
 • text_type: đơn vị sản phẩm. Ví dụ: quyển, cuốn, chiếc, cái,…
 • code: mã danh mục ngành hàng theo danh sách polyxgo hỗ trợ (thống kê cuối bài).
 • sup_code: mã code nhà cung cấp hiển thị dữ liệu top seller. Ví dụ: tiki, fahasa, concung,… Hiện tại hỗ trợ dữ liệu Tiki.
 • suppliers: mã code các nhà cung cấp hiển thị sản phẩm liên quan với sup_code. Ví dụ: fahasa|vinabook|shopee. Mỗi đơn vị cách nhau bởi dấu |.
 • keywords: từ khóa dữ liệu dự phòng khi dữ liệu top seller không có dữ liệu.
 • cta_button: nút kêu gọi chuyển hướng tới tra nhà cung cấp bán sản phẩm.
 • footer_opti: nội dung mô tả hiển thị sau danh sách top_num sản phẩm. Hỗ trợ {{top_num_highlight}}, {{top_num}}, {{top_suggestion_list}} và {{top_suggestion_link}}.

Kết quả hiển thị

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×