Video hướng dẫn cấu hình & sử dụng CVCTshirt

Các bước cấu hình sử dụng từ đầu ứng dụng CVCTshirt. Tham khảo trước bài Mô tả & hướng dẫn tính năng CVCTshirt trước khi thực hiện theo các video hướng dẫn này.

Lưu ý chung: ở lần đầu các thao tác cần theo thứ tự: cấu hình store => cấu hình mockup => cấu hình spin content => cấu hình post template => đăng sản phẩm. Đây là những cấu hình cơ bản để đăng sản phẩm. Ở những phiên sau nếu không có sự điều chỉnh liên quan mockup, spin content, store thì chỉ thực hiện việc đăng sản phẩm.

Video hướng dẫn quản lý thông tin site/ store WordPress

Lưu ý: việc tạo mới thông tin store ở lần đầu sẽ được đồng bộ cấu hình, danh mục sản phẩm, tags,… do đó cần cấu hình tài khoản là admin và cấu hình woocommerce api để tool tương tác với phần sản phẩm.

Video đồng bộ thông tin store

Lưu ý: thao tác này chỉ cần thực hiện khi có sự điều chỉnh categories, tags thủ công từ store. Ví dụ thêm/ xóa danh mục, tags. Vì khi điều chỉnh các thông tin này từ site thì tool không được đồng bộ.

Video hướng dẫn quản lý thông tin Mockup

Hỗ trợ quản lý, thêm mới, điều chỉnh, xóa thông tin Mockup. Danh sách mockup này chỉ sử dụng khi quá trình Đăng sản phẩm có Template post sử dụng mockup.

Video hướng dẫn cấu hình Spin Content

Lưu ý: mỗi danh mục spin sẽ có nhiêu khóa spin (gọi là key). Mỗi key sẽ có nhiều nội dung spin content (nội dung xáo trộn ngẫu nhiên). Ứng với hệ thống blog cũ chính là danh sách nội dung spin trên site. Việc tổ chức hiện tại sẽ hỗ trợ đa dạng hóa nội dung phân loại theo khóa spin (key) trong quá trình đa dạng hóa template đăng sản phẩm của nhiều ngách khác nhau.

Video hướng dẫn tạo template post và đăng sản phẩm

Cùng với việc tạo nhiều khóa spin (key) để đa dạng hóa nội dung thì template sẽ là phần kết nối các khóa spin đó lại với nhau để tạo ra cấu trúc nội dung. Việc kết hợp này hỗ trợ đa dạng hóa nội dung chi tiết sản phẩm, mockup ứng với từng nhóm site khác nhau.

Hướng dẫn tạo template post kết hợp nhiều khóa spin

Việc kết hợp và định nghĩa các khóa spin trộn vào nhau trong các cấu trúc nội dung post sẽ hỗ trợ mọi người tạo ra những nội dung kết hợp đa dạng hơn.

Ví dụ tạo và sử dụng  3 khóa spin (key) như sau:

Tên khóa: key1

Có danh sách nội dung spin (spin content):

 • Nội dung spin 1 của key 1.
 • Nội dung spin 2 của key 1.
 • Nội dung spin 3 của key 1.
 • Nội dung spin n… của key 1.

Tên khóa: key2

Có danh sách nội dung spin (spin content):

 • Nội dung spin 1 của key 2.
 • Nội dung spin 2 của key 2.
 • Nội dung spin 3 của key 2.
 • Nội dung spin n… của key 2.

Tên khóa: key3

Có danh sách nội dung spin (spin content):

 • Nội dung spin 1 của key 3.
 • Nội dung spin 2 của key 3.
 • Nội dung spin 3 của key 3.
 • Nội dung spin n… của key 3.

Khi đó trong cấu trúc tạo Template đăng sản phẩm sử dụng cả 3 khóa này như sau:

Copy
{spin_key1} blah blah... {spin_key2} blah blah... {mockup} blah blah {spin_key3} blah blah...

Kết quả nội dung hiển thị sẽ random ngẫu nhiên cả 3 khóa ở mỗi phiên xử lý và cho ra những nội dung hoàn toàn khác nhau theo cơ số mũ ứng với danh sách nội dung spin mà mỗi khóa có.

Lưu ý: để có nội dung chi tiết sản phẩm có ý nghĩa và tối ưu nhất thì việc nhóm các khóa key + spin content của chúng nên có chủ đích, có phân loại nhé! Đây cũng là lý do việc phân loại danh mục ngách của khóa key là cần thiết.

Video hướng dẫn mô tả việc phân loại khóa spin và spin content

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của việc phân loại danh mục các khóa spin để nhóm nội dung (spin content). Tại sao nên tối ưu metadata exif của ảnh sản phẩm và một số phần đề lưu ý khác khi sử dụng tool.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×