Các vị trí sidebar PXG hỗ trợ

Hiện tại bộ Plugin PXG hỗ trợ các vị trí sidebar hiển thị nội dung tùy chỉnh như sau:

Site sử dụng bộ Plugin Coupons

[PXG] After product title: vị trí chèn nội dung hiển thị sau tiêu đề trang chi tiết sản phẩm, lịch sử giá.
[PXG] Before product details: vị trí chèn nội dung hiển thị trước thông tin chi tiết trang sản phẩm, lịch sử giá.
[PXG] After product details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin chi tiết trang sản phẩm, lịch sử giá.
[PXG] After button redirect: vị trí chèn nội dung hiển thị sau nút chuyển hướng khi kích hoạt trang chờ chuyển hướng. Kích hoạt cùng PXG Price History.
[PXG] After chart details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau biểu đồ lịch sử giá. Kích hoạt cùng PXG Price History.
[PXG] After chart elements: vị trí chèn nội dung hiển thị sau biểu đồ lịch sử giá. Kích hoạt cùng PXG Price History.
[PXG] After logo supplier: vị trí chèn nội dung hiển thị sau logo nhà cung cấp.
[PXG] After supplier infor: vị trí chèn nội dung hiển thị sau trường thông tin chung của nhà cung cấp.
[PXG] Before supplier content: vị trí chèn nội dung hiển thị trước mô tả chi tiết về nhà cung cấp.
[PXG] After supplier content: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin mô tả chi tiết về nhà cung cấp.
[PXG] After logo brand: vị trí chèn nội dung hiển thị sau logo nhãn hiệu.
[PXG] After logo infor: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin chung của nhãn hiệu.
[PXG] Before brands content: vị trí chèn nội dung hiển thị trước thông tin mô tả chi tiết nhãn hiệu.
[PXG] After brands content: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin mô tả chi tiết nhãn hiệu.
[PXG] Before categories content: vị trí chèn nội dung hiển thị trước nội dung mô tả chi tiết danh mục.
[PXG] After categories content: vị trí chèn nội dung hiển thị sau nội dung mô tả chi tiết danh mục.
[PXG] Before coupon details: vị trí chèn nội dung hiển thị trước mô tả chi tiết mã giảm giá.
[PXG] After coupon details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau mô tả chi tiết mã giảm giá.
[PXG] Before details: vị trí chèn nội dung hiển thị trước nội dung chi tiết bài viết.
[PXG] Between details: vị trí chèn nội dung hiển thị giữa nội dung chi tiết bài viết. Tính năng này có thể tắt/ bật ở từng bài viết cụ thể trong phần thông tin soạn thảo (tham khảo tại đây).
[PXG] After details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau nội dung chi tiết bài viết.
[PXG] Before related posts: vị trí chèn nội dung hiển thị trước bài viết liên quan.
[PXG] After related posts: vị trí chèn nội dung hiển thị sau bài viết liên quan.
[PXG] Before post tags: vị trí chèn nội dung hiển thị trước thẻ tags.
[PXG] Sidebar news categories: vị trí chèn nội dung hiển thị sidebar chính danh mục bài viết.
[PXG] Sidebar before comment: vị trí chèn nội dung hiển thị trước danh sách comment.
[PXG] Sidebar after comment: vị trí chèn nội dung hiển thị sau danh sách comment.

Site POD sử dụng WooCommerce

Các sidebar được hiển thị khi kích hoạt plugin PXG Utilities.

[PXG] Before product details: vị trí chèn nội dung hiển thị trước thông tin chi tiết sản phẩm.
[PXG] Between product details: vị trí chèn nội dung hiển thị giữa nội dung chi tiết sản phẩm. Tính năng này có thể tắt/ bật ở trong nội dung chi tiết sản phẩm (tham khảo tại đây).
[PXG] After product details: vị trí chèn nội dung hiển thị cuối thông tin chi tiết sản phẩm.

Vị trí sidebar PXG Coupons
Vị trí sidebar PXG Coupons

Trả lời