Xem lịch sử giá sản phẩm tăng/ giảm

Các vị trí sidebar PXG hỗ trợ

Hiện tại bộ plugin PXG hỗ trợ các vị trí sidebar hiển thị nội dung riêng như sau:

[PXG] After product title: vị trí chèn nội dung hiển thị sau tiêu đề trang chi tiết sản phẩm, lịch sử giá.
[PXG] Before product details: vị trí chèn nội dung hiển thị trước thông tin chi tiết trang sản phẩm, lịch sử giá.
[PXG] After product details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin chi tiết trang sản phẩm, lịch sử giá.
[PXG] After button redirect: vị trí chèn nội dung hiển thị sau nút chuyển hướng khi kích hoạt trang chờ chuyển hướng. Kích hoạt cùng PXG Price History.
[PXG] After chart details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau biểu đồ lịch sử giá. Kích hoạt cùng PXG Price History.
[PXG] After chart elements: vị trí chèn nội dung hiển thị sau biểu đồ lịch sử giá. Kích hoạt cùng PXG Price History.
[PXG] After logo supplier: vị trí chèn nội dung hiển thị sau logo nhà cung cấp.
[PXG] After supplier infor: vị trí chèn nội dung hiển thị sau trường thông tin chung của nhà cung cấp.
[PXG] Before supplier content: vị trí chèn nội dung hiển thị trước mô tả chi tiết về nhà cung cấp.
[PXG] After supplier content: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin mô tả chi tiết về nhà cung cấp.
[PXG] After logo brand: vị trí chèn nội dung hiển thị sau logo nhãn hiệu.
[PXG] After logo infor: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin chung của nhãn hiệu.
[PXG] Before brands content: vị trí chèn nội dung hiển thị trước thông tin mô tả chi tiết nhãn hiệu.
[PXG] After brands content: vị trí chèn nội dung hiển thị sau thông tin mô tả chi tiết nhãn hiệu.
[PXG] Before categories content: vị trí chèn nội dung hiển thị trước nội dung mô tả chi tiết danh mục.
[PXG] After categories content: vị trí chèn nội dung hiển thị sau nội dung mô tả chi tiết danh mục.
[PXG] Before coupon details: vị trí chèn nội dung hiển thị trước mô tả chi tiết mã giảm giá.
[PXG] After coupon details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau mô tả chi tiết mã giảm giá.
[PXG] Before details: vị trí chèn nội dung hiển thị trước nội dung chi tiết bài viết.
[PXG] Between details: vị trí chèn nội dung hiển thị giữa nội dung chi tiết bài viết. Tính năng này có thể tắt/ bật ở từng bài viết cụ thể trong phần thông tin soạn thảo (tham khảo tại đây).
[PXG] After details: vị trí chèn nội dung hiển thị sau nội dung chi tiết bài viết.
[PXG] Before related posts: vị trí chèn nội dung hiển thị trước bài viết liên quan.
[PXG] After related posts: vị trí chèn nội dung hiển thị sau bài viết liên quan.
[PXG] Before post tags: vị trí chèn nội dung hiển thị trước thẻ tags.
[PXG] Sidebar news categories: vị trí chèn nội dung hiển thị sidebar chính danh mục bài viết.
[PXG] Sidebar before comment: vị trí chèn nội dung hiển thị trước danh sách comment.
[PXG] Sidebar after comment: vị trí chèn nội dung hiển thị sau danh sách comment.

Vị trí sidebar PXG Coupons
Vị trí sidebar PXG Coupons

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.