PXG Coupons Template block mã giảm giảm, khuyến mãi

Phần định nghĩa template các block hiển thị mã giảm giá trên site và shortcode mô tả sử dụng tại: Hiển thị độc lập nút Lấy Mã hoặc Nhận Ưu Đãi.

Lưu ý: hiện tại phần này sử dụng khá khó đối với các bạn không rành về style css, html. Mình sẽ cập nhật thêm sau này để đa dạng hóa các nút hiển thị mã ở các layout và vị trí khác nhau.

Để định nghĩa template các thành phần này bạn vào Coupons/ Template.

Nút Mã Giảm Giá

Định nghĩa HTML nội dung nút mặc định như sau:

Sao chép
<div class='polyxgo_get_coupon pull-right'><a class='btn-your-voucher-code pxg_link' data-code='--start--VOUCHERCODE--end--' href='--start----start--DIRECTURL--end----end--' target='_blank' rel='nofollow' data-sup='--start----start--SUPPLIER--end----end--' data-type='coupon' data-camp='zeroto' data-track='code'><div class='code-coupon'><span>LOVE</span></div><span class='coupon-button'>--start----start--CTATEXT--end----end--</span></a>--start--COPYCODENOTICE--end--</div>

Kết quả hiển thị ở các nút khuyến mãi CÓ mã giảm giá:

Nút Nhận Ưu Đãi

Định nghĩa HTML nội dung nút mặc định như sau:

Sao chép
<div class='polyxgo_get_coupon pull-right polyxgo_no_coupons'><a class='btn-your-voucher-code pull-right pxg_link' target='_blank' rel='nofollow' data-sup='--start----start--SUPPLIER--end----end--' data-type='promotion' data-camp='zeroto' data-track='promo' --start----start--DIRECTTRACKING--end----end--><div class='code-coupon'><span>LOVE</span></div><span class='coupon-button'>--start----start--CTATEXT--end----end--<i class='fa fa-angle-right' aria-hidden='true'></i></span></a>--start----start--COPYCODENOTICE--end----end--</div>

Kết quả hiển thị ở các nút khuyến mãi KHÔNG CÓ mã giảm giá:

Template block hiển thị coupon

Đây là phần định dạng template hiển thị của 1 block mã giảm giá, khuyến mãi trong danh sách.

Định nghĩa template HTML nội dung tùy vào thư viện CSS site bạn đang hỗ trợ. Ngoài ra có thể sử dụng style css của bootraps vì plugin pxg đã tích hợp sẵn. Template hiện sử dụng tại polyxgo và blog này tham khảo như sau:

Sao chép
<div class='offers_voucher_bl'><div class='clearfix'> <div class='row'> <div class='col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-12'><div class='row'><div class='col-lg-3 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 polyxgo_discount'>--start----start--SUPPLIER_LOGO_HTML--end----end----start----start--DISCOUNT--end----end--</div><div class='col-lg-9 col-md-9 col-sm-12 col-xs-12 polyxgo_title'><span class='offers-voucher-title'><a href='--start----start--URLDETAILS--end----end--'>--start----start--TITLE--end----end--</a></span><div class='polyxgo-tags'><span class='tag recommended'><i class='fa fa-check-square-o'></i> Đã xác nhận</span><div class='tag tag-hide validity'><i class='fa fa-clock-o'></i><span> --start----start--EXPIREDINFO--end----end-- --start----start--BRAND--end----end--</span></div></div></div></div> </div> <div class='col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12'>--start----start--BUTTONPROMOTIONTRACKING--end----end-- </div></div></div></div><div class='clearfix polyxgo_rm'><div class='row'><div class='col-lg-8 col-md-8 col-sm-8 col-xs-6'></div><div class='col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-6 text-right porm'>Chi tiết <i class='fa fa-angle-down'></i></div></div><div class='holder polyxgo_details'> <div class='col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12'>--start----start--MAXDISCOUNT_HTML--end----end----start----start--MINCART_HTML--end----end----start----start--EXPIREDDATE_HTML--end----end----start----start--CATEGORY_HTML--end----end----start----start--CONDITION_HTML--end----end--</div><div class='clearfix polyxgo_coupons_holder_condition col-lg-12'>--start----start--DESCRIPTION--end----end--</div></div></div>

Kết quả hiển thị

Có thể tham khảo ngay khi lưu template mẫu trên hoặc tại mục hiển thị mã trên blog polyxgo, ví dụ: mã giảm giá shopee.

Danh sách Macro hỗ trợ

[[TITLE]]: tiêu đề khuyến mãi
[[BRAND]]: thương hiệu sản phẩm
[[BRAND_URL]]: link site thương hiệu
[[SUPPLIER]]: đơn vị áp dụng
[[SUPPLIER_LOGO_URL]]: link logo đơn vị
[[SUPPLIER_LOGO_HTML]]: thẻ img logo đơn vị
[[COUPON]]: mã giảm giá
[[CTATEXT]]: CTA button lấy mã, nhận ưu đãi
[[DISCOUNT]]: 50%
[[MAXDISCOUNT]]: 50,000đ
[[MAXDISCOUNT_HTML]]: Mức giảm giá tối đa: 50,000đ
[[MINCART]]: 1,200,000đ
[[MINCART_HTML]]: Đơn hàng tối thiểu: 1,200,000đ
[[EXPIREDDATE]]: 20/01/2068
[[EXPIREDDATE_HTML]]: Ngày hết hạn: 20/01/2068
[[EXPIREDINFO]]: Còn 20 ngày, Còn hiệu lực, Hết hạn…
[[URL]]: link tracking
[[URLDETAILS]]: link trang chi tiết mã giảm giá
[[URLAPPLY]]: link áp dụng không tracking
[[DIRECTURL]]: link tracking chuyển hướng
[[DIRECTTRACKING]]: link tracking
[[CATEGORY]]: Mẹ & Bé
[[CATEGORY_HTML]]: Danh mục áp dụng: Mẹ & Bé
[[BANNER]]: banner
[[CONDITION]]: Các sản phẩm điện gia dụng Philips chính hãng
[[CONDITION_HTML]]: Điều kiện áp dụng: Các sản phẩm điện gia dụng Philips chính hãng
[[DESCRIPTION]]: mô tả khuyến mãi
[[COPYCODENOTICE]]: thông báo (click mã tự động copy)
[[BUTTONPROMOTIONTRACKING]]: nút chuyển hướng sao chép mã giảm giá
Template block hiển thị mã giảm giá, khuyến mãi.
Template block hiển thị mã giảm giá, khuyến mãi.

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×