Tạo và quản lý thông tin các nhà cung cấp làm tiếp thị

Đây là phần QUAN TRỌNG thứ 2 cần cài đặt sau phần định nghĩa các

PXG Coupons Template block mã giảm giảm, khuyến mãi

Phần định nghĩa template các block hiển thị mã giảm giá trên site và shortcode

Hiển thị độc lập nút Lấy Mã hoặc Nhận Ưu Đãi

Tính năng sử dụng hiển thị nút Lấy Mã Giảm Giá hoặc Ưu đãi theo

Cài đặt dynamic link PXG Coupon từ Deep Link và cấu trúc cơ hệ thống ACCESSTRADE cung cấp

Cấu trúc các plugin PolyXGO cung cấp được tích hợp và phát triển hoàn toàn

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×