Hiển thị block nội dung hỗ trợ copy nội dung vào bộ nhớ

Trong khi viết bài với những nội dung chia sẻ liên quan tới kỹ thuật hoặc có liên kết trích dẫn thông tin, nhưng bạn không muốn chuyển hướng trực tiếp tới nguồn thông tin thì có thể sử dụng tính năng này. Tính năng sẽ hiển thị liên kết và nút copy thông để đọc giả tự chuyển hướng qua trình duyệt.

Ví dụ bài viết chia sẻ cách xử lý các lỗi phổ biến trong game Coin Master có chèn block nội dung chứa liên kết không muốn chuyển hướng trực tiếp như sau:

Sao chép
https://moonactive.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=polyxgo.com

Bạn nhấn Sao chép để lấy nội dung liên kết và dán vào trình duyệt truy cập.

Shortcode sử dụng

[pxg_block_copy content="https://moonactive.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=polyxgo.com" text="Sao chép" ico="fa fa-file red" css_block="background:#f8f8f8;border:1px solid #f2f2f2" css_content="color:#848484;font-size:13px" is_strip_macro="true" is_code="true"]

content: là nội dung sẽ hiển thị trong block. Sử dụng macro _|_PBR_|_ ở các vị trí muốn xuống dòng khi hiển thị, macro ||- cho ký tự [ và -|| cho ký tự ].

text: là nội dung nút Sao chép content khi nhấn vào. Như block trên thì bạn nhấn vào Sao chép để copy nội dung của content vào bộ nhớ.

ico: là icon css wordpress và font awesome hỗ trợ.

css_block: là style css của block nội dung.

css_content; là style css của nội dung trong block.

is_strip_macro: true hoặc false, không xử lý các macro pxg. Ví dụ để viết các nội dung hướng dẫn sử dụng các macro mặc định, nếu không để thuộc tính là true thì các macro sẽ hiển thị giá trị hay vì khóa. Mặc định false.

is_code: true hoặc false, mã hóa (encode) các thẻ html tags nếu muốn hiển thị nội dung là các tags này. Mặc định false.
is_blank: true hoặc false, hiển thị nội dung như chuỗi bình thường (không có block bao quanh). Mặc định là false.

Block hiển thị nội dung dạng HTML code

Đối với những nội dung cần chia sẻ mã HTML hoặc css style sheet, javascript, embed script,… thì có thể sử dụng tính năng này hiển thị bằng cách set thuộc tính is_code=”true”.

Sao chép
<pre>Nội dung sẽ được sao chép vào bộ nhớ! <strong>BOLD</strong></pre>

Link embed jQuery từ CDN

Sao chép jQuery script
<script src='https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.js' integrity='sha256-H+K7U5CnXl1h5ywQfKtSj8PCmoN9aaq30gDh27Xc0jk=' crossorigin='anonymous'></script>

Trả lời

Trang Chủ
Dịch Vụ
Chat Live
Danh Mục
Hotline
×